Wybierz język

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

Kapitał zakładowy Nadwyżka
wartości
emisyjnej
akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej
Pozostałe
kapitały
Zyski za-
trzymane*
Kapitał
przypadający
na
akcjonariuszy
Jednostki
Dominującej
Udziały niekon-
trolujące
Kapitał
własny
razem
Stan na
1 stycznia 2013
13.934 1.295.103 (16.327) 1.175.693 2.468.403 - 2.468.403
Nabycie kontrolujących
udziałów w jednostce
zależnej
- - - - - 2 2
Zysk całkowity - - 7.363 525.445 532.808 - 532.808
Wycena
instrumentów
zabezpieczających
(nota 29)
- - 11.667 - 11.667 - 11.667
Różnice kursowe - - (4.304) - (4.304) - (4.304)
Zysk netto za okres - - - 525.445 525.445 - 525.445
Stan na
31 grudnia 2013
13.934 1.295.103 (8.964) 1.701.138 3.001.211 2 3.001.213

* Obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 Kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są zobowiązane przelewać 8% zysku za rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał niepodlegający dystrybucji wynosił 4.645 zł.