Wybierz język

Skonsolidowany bilans – aktywa

Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Zestawy odbiorcze 16 407.579 420.060
Inne rzeczowe aktywa trwałe 16 251.152 276.407
Wartość firmy 17 2.602.804 2.568.033
Marki 18 890.800 847.800
Inne wartości niematerialne 20 137.401 81.380
Długoterminowe aktywa programowe 21 71.571 97.988
Nieruchomości inwestycyjne 5.330 8.357
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 22 29.551 35.125
Inne aktywa długoterminowe 23 20.803 109.642
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 38.854 31.356
Aktywa trwałe razem 4.455.845 4.476.148
Krótkoterminowe aktywa programowe 21 181.341 141.652
Zapasy 24 146.771 161.974
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 25 374.424 375.659
Należności z tytułu podatku dochodowego 183 6.494
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 22 70.055 57.096
Pozostałe aktywa obrotowe 26 105.360 71.968
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 27 342.251 270.354
Aktywa obrotowe razem 1.220.385 1.085.197
Aktywa razem 5.676.230 5.561.345