Wybierz język

Otoczenie rynkowe i konkurencja

Szerokopasmowy Internet w Polsce jest dostarczany przez łącza kablowe i sieci bezprzewodowe. Stosunkowo niski wskaźnik nasycenia rynku usługami dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz duży potencjał wzrostu sprawiają, że jest to rynek atrakcyjny dla inwestycji. Mobilna transmisja danych jest obecnie najszybciej rosnącym segmentem rynku telekomunikacyjnego. Wraz z rosnącą na rynku liczbą urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów – usługi dostępu do bezprzewodowego Internetu cieszą się coraz większą popularnością.

Raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na temat rynku usług telekomunikacyjnych dostępny jest zazwyczaj w drugiej połowie kolejnego roku, dlatego prezentujemy dane za 2012 rok.

Jak podaje UKE (“Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku”, czerwiec 2013), w 2012 roku dostęp do szerokopasmowego Internetu miało 83,5% gospodarstw domowych w Polsce. Wskaźnik penetracji w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosił w 2012 roku 29,3%. Stacjonarny dostęp do Internetu miało prawie 7,6 mln mieszkańców Polski, co stanowi wzrost o 13,4% wobec stanu na koniec 2011 roku, natomiast usługę mobilnego Internetu miało ponad 4,1 mln osób, tj. o 24,2% więcej niż rok wcześniej. Pośród 1,6 mln nowych odbiorców Internetu ponad połowę stanowili użytkownicy usług mobilnych.

Według danych przedstawionych przez Komisję Europejską w Raporcie “Digital Agenda Scoreboard 2013″ Polska uplasowała się na 9. miejscu wśród państw UE, biorąc pod uwagę wartość wskaźnika penetracji mobilnym Internetem na 100 mieszkańców. Wyniósł on 10,1%, czyli o 1,1 p.p. więcej w porównaniu do średniej unijnej (9%). Jeśli zaś chodzi o stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, wskaźnik penetracji tą usługą w Polsce wyniósł 18,8%, zatem o 10 p.p. mniej niż średnia dla całej UE (28,8%).

Zgodnie z danymi UKE wartość rynku dostępu do Internetu mierzona wielkością przychodów z usług wyniosła w roku 2012 4,4 mld zł. Oznacza to wzrost o 10,7% w porównaniu do roku 2011. Pomimo utrzymania się trendu spadkowego wpływów z ofert na bazie łączy xDSL (największy udział w strukturze przychodów) wpływy z usług opartych na pozostałych technologiach dostępu wykazały dodatnią dynamikę zmian. Najsilniej, o 41,5% rok do roku, rosły przychody generowane przez usługi oparte na modemach 2G/3G. Średni miesięczny przychód przypadający na 1 abonenta usługi internetowej (ARPU) w roku 2012 wyniósł 31,5 zł, czyli o 4,8% mniej niż w roku poprzednim.

Jak podaje UKE, rynek usług mobilnego dostępu do Internetu w 2012 roku w dalszym ciągu zdominowany był przez czterech infrastrukturalnych operatorów sieci komórkowych (posiadali łącznie 95,1% bazy klientów). Poniższy wykres przedstawia udziały operatorów w ogólnej liczbie użytkowników korzystających z modemów 2G/3G:
slupki_3
Źródło: UKE.

Według prognoz PMR (“Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2013 – Prognozy rozwoju na lata 2013-2017″) rynek transmisji danych, łączy dzierżawionych i dostępu do Internetu pozostanie segmentem rynku telekomunikacyjnego, który będzie rozwijał się najszybciej. Największe znaczenie dla rynku będą mieć dalsze inwestycje w rozbudowę sieci szerokopasmowej oraz postępujący rozwój technologii LTE. Do 2017 roku średnioroczne tempo wzrostu rynku wyniesie 3,9% (CAGR).

Dodatkowym bodźcem do rozwoju i obniżania cen usług mobilnego Internetu jest rozbudowa sieci w nowej technologii LTE, w której usługi oferuje jak dotąd tylko trzech graczy na rynku – Cyfrowy Polsat, Polkomtel oraz P4. Standard LTE pozwala na świadczenie usług mobilnych o szybkości transferu i przepustowości sieci nieosiągalnych w dotychczasowych technologiach radiowych. Według specjalistów ta technologia z powodzeniem może zastąpić w przyszłości łącza kablowe. O atrakcyjności świadczenia usług mobilnego Internetu LTE świadczyć może również szerokie zainteresowanie operatorów odpowiednimi częstotliwościami radiowymi i co za tym idzie, przetargami na pasma: 1800 MHz i rozpisanym w IV kwartale 2013 roku przetargiem na pasmo 800 MHz.

Poniższy wykres przedstawia prognozy wzrostu rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu (wg liczby abonentów, w tysiącach) w latach 2013-2017:
slupki_411
Źródło: Raport PMR.

Według prognoz PMR w latach 2013-2017 użytkowników mobilnego Internetu szerokopasmowego będzie przybywać szybciej niż użytkowników łączy stacjonarnych. Obserwowany średnioroczny wzrost dostępu mobilnego w ciągu pięciu lat wyniesie odpowiednio 8,8% w porównaniu do 2,4% dla stacjonarnego Internetu szerokopasmowego.