Wybierz język

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Za rok zakończony
Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Zysk netto 525.445 598.298
Korekty: 334.290 244.920
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 10 256.416 243.066
Płatności za licencje filmowe i sportowe (222.456) (177.868)
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych 220.371 194.521
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (35.765) (111)
Wartość sprzedanych aktywów programowych 6.407 9.244
Odsetki 183.811 205.185
Zmiana stanu zapasów 14.839 16.173
Zmiana stanu należności i innych aktywów 60.908 (106.816)
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów (104.939) 67.872
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną 6.477 2.093
Wycena instrumentów zabezpieczających 14.404 (31.345)
Udział w zysku jednostki współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności (2.924) (2.897)
Straty/(zyski) z tytułu różnic kursowych, netto 16.294 (111.076)
Podatek dochodowy 13 67.376 97.349
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym (158.859) (164.008)
Inne korekty 11.930 3.538
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 859.735 843.218
Podatek dochodowy zapłacony (67.486) (78.733)
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 10.410 16.882
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 802.659 781.367
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (60.845) (54.937)
Nabycie wartości niematerialnych (62.041) (36.240)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne 37 (64.266) (45.711)
Sprzedaż jednostki zależnej 48.736 -
Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2.064 751
Udzielone pożyczki - (1.100)
Spłata udzielonych pożyczek - 1.100
Otrzymana dywidenda 2.515 2.706
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133.837) (133.431)
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 30 (431.117) (453.324)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (330) (335)
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, Cash Pool, leasingu finansowego i zapłacone prowizje* (165.017) (199.617)
Inne wydatki - (71)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (596.464) (653.347)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 72.358 (5.411)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 270.354 277.534
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (461) (1.769)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 342.251 270.354

* Obejmuje wpływ instrumentów IRS/CIRS.