Wybierz język

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Kapitał zakładowy Nadwyżka
wartości
emisyjnej
akcji
powyżej
ich wartości
nominalnej
Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane* Kapitał własny
razem
Stan na 1 stycznia 2012 13.934 1.295.103 9.611 577.395 1.896.043
Zysk całkowity - - (25.938) 598.298 572.360
Wycena instrumentów
zabezpieczających
- - (25.389) - (25.389)
Różnice kursowe - - (549) - (549)
Zysk netto za okres - - - 598.298 598.298
Stan na 31 grudnia 2012 13.934 1.295.103 (16.327) 1.175.693 2.468.403

* Obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 Kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są zobowiązane przelewać 8% zysku za rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2012 roku kapitał niepodlegający dystrybucji wynosił 4.645 zł.