Wybierz język

Zestawienie pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitego

Za rok zakończony
Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Zysk netto za okres 525.445 598.298
Pozycje, które mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat:
Wycena instrumentów zabezpieczających 29 14.404 (31.345)
Podatek dochodowy od wyceny instrumentów zabezpieczających 29 (2.737) 5.956
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą (4.304) (549)
Pozycje, które mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat 7.363 (25.938)
Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu 7.363 (25.938)
Zysk całkowity za okres 532.808 572.360
Zysk całkowity przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 532.808 572.360