Wybierz język

Akcjonariusze i inwestorzy

Status spółki publicznej obliguje Cyfrowy Polsat do spełniania najwyższych standardów w zakresie zarządzania. Dlatego też naszym celem jest zarządzanie spółką w sposób przejrzysty i przewidywalny, skoncentrowany na budowaniu wartości. Sprzyja to budowaniu zaufania naszych krajowych i zagranicznych inwestorów, rynków finansowych, naszych klientów i partnerów biznesowych, a także pracowników Grupy.

Akcjonariusze i inwestorzy

Cyfrowy Polsat – pod względem kapitalizacji, która na koniec 2013 roku wyniosła 6,9 mld zł – jest największą spółką medialną notowaną na GPW w Warszawie. Pierwsze notowanie akcji Cyfrowego Polsatu odbyło się 6 maja 2008 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł i dzieli się na:

  • 168.935.335 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł za każdą akcję oraz
  • 179.417.501 akcji uprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 0,04 zł za każdą akcję.

Celem naszej strategii korporacyjnej jest budowanie trwałej wartości Spółki. Strategię tę wspieramy poprzez regularną i otwartą komunikację ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego. W celu zapewnienia bieżącego dostępu do informacji uczestniczymy w konferencjach z inwestorami, organizujemy liczne spotkania indywidualne, roadshow zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego co kwartał, po publikacji wyników, organizujemy cykliczne spotkania z inwestorami i analitykami sell side oraz telekonferencje z przedstawicielami władz Spółki. Oba wydarzenia mają charakter otwarty. Ponadto w naszej komunikacji korzystamy z takich narzędzi, jak dedykowana inwestorom strona internetowa www.cyfrowypolsat.pl/inwestor, newslettery elektroniczne, cykliczne biuletyny informacyjne.

Więcej informacji o akcjach, ich kursie, strukturze akcjonariatu, polityce dywidendowej znajduje się w dziale “Cyfrowy Polsat na rynku kapitałowym” na wyżej podanej stronie internetowej.