Wybierz język

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Za rok zakończony
Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 9 2.910.759 2.778.215
Koszty operacyjne 10 (2.157.670) (1.971.663)
Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne, netto 36.764 (17.373)
Zysk z działalności operacyjnej 789.853 789.179
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto 11 16.058 14.353
Koszty finansowe 12 (216.014) (110.782)
Udział w zysku jednostki współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności 2.924 2.897
Zysk brutto za okres 592.821 695.647
Podatek dochodowy 13 (67.376) (97.349)
Zysk netto za okres 525.445 598.298
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 525.445 598.298
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 15 1,51 1,72