Wybierz język

Skonsolidowany bilans – pasywa

Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Kapitał zakładowy 28 13.934 13.934
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 28 1.295.103 1.295.103
Pozostałe kapitały 28 (8.964) (16.327)
Zyski zatrzymane 1.701.138 1.175.693
Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 3.001.211 2.468.403
Udziały niekontrolujące 2 -
Kapitał własny razem 3.001.213 2.468.403
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 30 239.889 592.003
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes 31 1.340.010 1.316.479
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 32 227 551
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 108.066 94.258
Przychody przyszłych okresów 36 4.079 5.181
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 33 7.915 17.690
Zobowiązania długoterminowe razem 1.700.186 2.026.162
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 30 245.994 275.608
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes 31 98.659 97.256
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 32 236 233
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 34 413.210 472.094
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 4.520 7.092
Kaucje otrzymane za wydany sprzęt 35 2.727 13.259
Przychody przyszłych okresów 36 209.485 201.238
Zobowiązania krótkoterminowe razem 974.831 1.066.780
Zobowiązania razem 2.675.017 3.092.942
Pasywa razem 5.676.230 5.561.345