Wybierz język

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

W dniu 26 lutego 2014 roku Zarząd Cyfrowy Polsat S.A. zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, na które składają się:

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres

od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto za okres w wysokości: 525.445 zł

Zestawienie pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitego za okres

od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk całkowity za okres w wysokości: 532.808 zł

Skonsolidowany bilans na dzień

31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 5.676.230 zł

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres

od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę: 72.358 zł

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres

od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 532.808 zł

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach złotych polskich z wyjątkiem pozycji, w których wyraźnie wskazano inaczej.

DOMINIK LIBICKI Prezes Zarządu
TOMASZ SZELĄG Członek Zarządu
DARIUSZ DZIAŁKOWSKI Członek Zarządu
ANETA JASKÓLSKA Członek Zarządu

Warszawa, 26 lutego 2014 roku