Wybierz język

Słownik

Abonent

Osoba, która zawarła z nami umowę na świadczenie usług płatnej telewizji cyfrowej zobowiązującą do wnoszenia opłat za dostęp do pakietu lub pakietów programów telewizyjnych i radiowych lub która korzysta z tych pakietów w ramach usług płatnej telewizji cyfrowej, po uprzednim wniesieniu miesięcznej opłaty bez zawarcia takiej umowy.

APS (Autoryzowany Punkt Sprzedaży)

Detaliczne punkty sprzedaży Cyfrowego Polsatu, które świadczą usługi sprzedaży cyfrowej telewizji satelitarnej i Internetu Cyfrowego Polsatu oraz oferty sieci Plus. W APS-ach klienci Cyfrowego Polsatu mają możliwość podpisania umowy na świadczone przez spółkę usługi, skorzystania z ofert specjalnych w zakresie telewizji i dostępu do Internetu Cyfrowego Polsatu oraz telefonii komórkowej sieci Plus, zakupu dekodera oraz zamówienia profesjonalnej usługi montażu instalacji antenowej. Punkty udzielają także porad technicznych, pośredniczą w obsłudze serwisowej sprzętu oferowanego przez Cyfrowy Polsat i wydają dekodery zastępcze na czas realizacji reklamacji odbiornika.

ARPU (Average Revenue Per User)

Średni miesięczny przychód netto na jednego abonenta, któremu świadczyliśmy usługi, obliczany poprzez podzielenie sumy przychodów netto, generowanych przez naszych abonentów na oferowane przez nas usługi płatnej telewizji cyfrowej w danym okresie, przez średnią liczbę abonentów, którym świadczyliśmy usługi w danym okresie.

BTS (Base Transceiver Station)/maszt

Stacja przekaźnikowa, która dzięki antenom nadawczo-odbiorczym, tworzącym zasięg radiowy, komunikuje się z terminalami (telefonami komórkowymi, modemami) pozostającymi w strefie jego działania.

Catch-up TV

Usługa polegająca na udostępnianiu w Internecie wybranych treści programowych przez pewien czas po tym, jak zostały nadane na kanale telewizyjnym.

Centrum satelitarne

Satelitarne centrum nadawczo-odbiorcze Cyfrowego Polsatu zlokalizowane na terenie siedziby Spółki w Warszawie przy ulicy Łubinowej 4a.

CRM (Customer Relationship Management)

Jest to zespół systemów, narzędzi i procedur niezbędnych do zarządzania kontaktami z klientami. CRM to nie tylko systemy informatyczne i mechanizmy zarządzania relacjami z klientami, ale także cała strategia i filozofia biznesu, pozwalająca na budowanie pozytywnych, długoterminowych relacji z klientami.

Dekoder

Urządzenie przetwarzające zakodowany sygnał cyfrowy w sposób umożliwiający jego odbiór za pomocą odbiornika telewizyjnego. Powszechnie stosowane do odbioru płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej.

DTH (Direct-To-Home)

Usługa udostępniania programów telewizyjnych i radiowych rozprowadzanych drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów programowych.

DVB-T lub DTT (Digital Video Broadcasting – Terrestrial/Digital Terrestrial Television)

Naziemna telewizja cyfrowa – technologia cyfrowa mająca na celu przesłanie większej liczby kanałów i/lub zapewnienie wyższej jakości przesyłanego obrazu i dźwięku przy wykorzystaniu transmisji radiowej odbieranej za pomocą anteny.

Dywidenda

Część wypracowanego przez spółkę zysku, która jest wypłacana posiadaczom akcji.

FTA (Free-To-Air)

Termin oznaczający kanały telewizyjne oraz radiowe, których sygnał jest powszechnie dostępny i niezakodowany.

HD TV (High Definition Television)

Telewizja w technologii wysokiej rozdzielczości (minimum 1280×720 pikseli). Ogólne określenie formatu sygnału telewizyjnego o rozdzielczości wyższej niż standardowa.

HSPA+ (High Speed Packet Access Plus)

Technologia transferu danych drogą radiową o zwiększonej szybkości – do 21 Mb/s, 28,8 Mb/s dla MIMO i 42 Mb/s w przypadku Dual Carrier.

ICOK

Internetowe Centrum Obsługi Klienta to internetowy serwis, za pomocą którego klienci po zalogowaniu mogą zarządzać swoim kontem abonenckim.

Internet szerokopasmowy

Usługa polegająca na łączeniu z Internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej przepustowości.

IPTV (Internet Protocol Television)

Technologia umożliwiająca przesyłanie sygnału telewizyjnego w sieciach szerokopasmowych opartych na protokole IP.

Karta dostępu

Karta, która we współpracy z dekoderem umożliwia dostęp do płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej.

Licencja programowa

Prawo do korzystania (rozpowszechniania) z programów telewizyjnych lub radiowych w ściśle określony sposób.

LTE (Long Term Evolution)

Technologia transmisji danych w sieciach bezprzewodowych, charakteryzująca się w porównaniu do tradycyjnych technologii wielokrotnie wyższą szybkością przesyłania danych, większą pojemnością sieci i mniejszymi opóźnieniami. Jest to obecnie najnowocześniejszy i najszybszy Internet mobilny na świecie.

MIMO (Multiple Input, Multiple Output)

Rozwiązanie technologiczne zwiększające przepustowość sieci bezprzewodowej polegające na wieloantenowej transmisji danych zarówno po stronie nadawczej, jak i odbiorczej.

Modem (Modulator – Demodulator)

Urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu. Przetwarza dane cyfrowe na postać analogową po to, aby możliwe było przesłanie ich do innego modemu z użyciem standardowej linii telefonicznej. Modem może także zmieniać fale analogowe na postać cyfrową i przekazywać je do komputera. Produkowane są dwa typy modemów: wewnętrzne oraz zewnętrzne. Modemy różnią się między sobą głównie szybkością transmisji.

Multiroom HD

Usługa umożliwiająca w ramach jednego abonamentu korzystanie z bogactwa tych samych kanałów nawet na czterech telewizorach w jednym domu.

Multipleks

Zespolony strumień danych cyfrowych, składający się z dwóch lub więcej strumieni utworzonych z danych wchodzących w skład treści programów radiofonicznych lub telewizyjnych oraz z danych dodatkowych, obejmujących w szczególności dane związane z systemem dostępu warunkowego lub usługami dodatkowymi. To pakiet kanałów telewizyjnych, radiowych i dodatkowych usług jednocześnie transmitowanych cyfrowo (multipleksowanych) do odbiorcy w jednym kanale częstotliwości.

MVNO (Mobile Virtual Network Operator)

Operator wirtualnej sieci komórkowej. Podmiot zajmujący się odsprzedażą (reseller) usług telefonii komórkowej. Operatorzy MVNO nie są właścicielami koncesji na korzystanie z częstotliwości radiowych i nie posiadają własnej sieci radiowej, ale w modelu tzw. pełnego MVNO dysponują własną infrastrukturą telekomunikacyjną. Podobnie jak podmioty zajmujące się odsprzedażą (resellerzy) usług telefonii stacjonarnej sprzedają usługę pod własną marką i w zależności od przyjętego modelu mogą posiadać własny zakres numeracyjny, indywidualny kod sieci, własne karty SIM, system bilingowy i dowolnie kształtować ofertę.

ODU-IDU

Zestaw Internetu domowego składający się z montowanego na zewnątrz budynku modemu ODU, połączonego z routerem domowym IDU. Zestaw istotnie zwiększa zasięg internetu LTE wewnątrz budynków.

Operator

Przedsiębiorca telekomunikacyjny mający uprawnienia do wykonywania usług telekomunikacyjnych.

Pay-per-view (PPV)

Usługa płatnego dostępu do wybranych treści programowych, często wydarzeń sportowych na żywo.

Prime time

Termin określający przedział czasu, w którym stacje (telewizyjne bądź radiowe) osiągają zazwyczaj najwyższą oglądalność/słuchalność, a co za tym idzie, również wpływy reklamowe, dlatego nadawane są wówczas najsilniejsze oferty programowe.

Pre-paid

Sprzedaż usług bądź świadczeń danego operatora na zasadzie przedpłaty.

Post-paid

System nabywania usług w systemie abonamentowym, za które płacimy po skorzystaniu z nich.

Router (trasownik)

Sieciowe urządzenie elektroniczne pełniące funkcję węzła komunikacyjnego łączącego różne sieci komputerowe – umożliwia podłączenie dodatkowego komputera lub komputerów do Internetu.

Router sygnałów telewizyjnych

Urządzenie pozwalające na łączenie dowolnych źródeł cyfrowych sygnałów telewizyjnych z dowolnymi punktami odbioru. W ośrodku telewizyjnym zestawia się tysiące takich połączeń, przepustowość każdego kanału dla sygnałów HD wynosi 1,5 Gb/s. W niedalekiej przyszłości 3 Gb/s.

SD TV (Standard Definition Television)

Telewizja w technologii standardowej rozdzielczości, cyfrowa wersja analogowego standardu PAL i NTSC.

smartDOM

Wspólny program Cyfrowego Polsatu i operatora sieci Plus umożliwiający łączenie produktów takich jak telewizja, Internet, telefon, energia elektryczna oraz usługi bankowe i oszczędzanie na każdej dodatkowej usłudze z portfolio obu operatorów i firm partnerskich.

SMS (Short Message Service)

Jest to krótka wiadomość tekstowa, którą można wysłać innemu użytkownikowi sieci komórkowej bezpośrednio z własnego telefonu komórkowego lub z Internetu (ze stron WWW). Wiadomości SMS mogą zawierać do 160 znaków.

System multipleksera

Zestaw urządzeń pozwalających łączyć w jeden strumień danych cyfrowe sygnały kilku kanałów telewizyjnych i dane towarzyszące. Multiplekser statystyczny dynamicznie dzieli dostępne pasmo między kanały w zależności od zapotrzebowania (treści obrazu).

Transmisja analogowa/sygnał analogowy

Rodzaj transmisji sygnału, w której sygnał początkowy (np. głos) jest przekształcany w sygnał elektryczny i przesyłany w takiej formie. Przesył sygnałów jest realizowany przez ciągłą zmianę, np. częstotliwości, amplitudy lub fazy transmitowanego sygnału. Zazwyczaj sygnały analogowe wymagają większej szerokości pasma do przesyłu danych, niż jest to konieczne w przypadku transmisji cyfrowej, i są bardziej podatne na tłumienie.

Transponder

Wydzielona część satelity telekomunikacyjnego służąca do przesyłania kanałów telewizyjnych i radiowych z centrum nadawczo-odbiorczego operatora do dekoderów widzów (za pośrednictwem anten satelitarnych).

TTS (Text-To-Speech)

Funkcja umożliwiająca automatyczne odtwarzanie głosowe informacji tekstowych (zamiana tekstu na mowę).

Udział w oglądalności/widowni

Grupa telewidzów oglądających konkretny kanał w danym okresie, wyrażona jako odsetek wszystkich oglądających telewizję w danym czasie.

Udział w rynku reklamy

Udział przychodów z reklamy i sponsoringu danego podmiotu w całkowitych przychodach z reklamy telewizyjnej w Polsce.

Współczynnik Odpływu Abonentów (Churn)

Współczynnik odpływu abonentów, określony jako stosunek liczby umów rozwiązanych w okresie 12 miesięcy do średniorocznej liczby umów w tym 12-miesięcznym okresie. Liczba rozwiązanych umów jest pomniejszona o liczbę abonentów, którzy zawarli z nami ponownie umowę nie później niż z końcem tego 12-miesięcznego okresu, oraz o liczbę abonentów, którzy posiadali więcej niż jedną umowę i dokonali rozwiązania jednej z nich, w zamian zobowiązując się do korzystania z usług Multiroom HD.

Warranty subskrypcyjne

Papiery wartościowe emitowane przez spółkę akcyjną. Warranty mogą być imienne oraz na okaziciela. Papiery te uprawniają posiadacza do objęcia akcji bądź zapisu na akcje nowej emisji.

Wynik EBITDA (EBITDA)

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i utratę wartości.

VOD (Video On Demand)

Wideo na żądanie. Usługa zapewniająca widzom dostęp do wybranych programów lub treści telewizyjnych w dowolnym czasie.

Zasięg techniczny

Odsetek gospodarstw domowych w Polsce, które mają techniczną możliwość odbioru nadawanego kanału.

Źródło: Cyfrowy Polsat, Wikipedia, Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.