Wybierz język

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny odnosi się do całego systemu zarządzania i nadzoru przedsiębiorstwa, włączając organizację spółki, a także do wartości, zasad i wytycznych biznesowych, jak również wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych regulacji oraz monitoringu mechanizmów funkcjonujących w Grupie.

Dzięki skutecznemu i przejrzystemu zarządzaniu korporacyjnemu Cyfrowy Polsat jest kierowany i kontrolowany w sposób odpowiedzialny i skoncentrowany na tworzeniu wartości. Sprzyja to budowaniu zaufania naszych krajowych i zagranicznych inwestorów, rynków finansowych, klientów i partnerów biznesowych, a także pracowników Grupy.

W Polsce zasady ładu korporacyjnego zebrane są w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Ich celem jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także w obszarach nieregulowanych przez prawo. Dobre Praktyki dotyczą dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału. Więcej informacji dotyczących tego zagadnienia znajduje się na dedykowanej stronie internetowej pod adresem www.corp-gov.gpw.pl.

Co roku razem z raportem rocznym publikujemy oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w danym roku. Ponadto, jeśli zdarzyłoby się, że którakolwiek z zasad Dobrych Praktyk zostanie naruszona, wówczas przekażemy do publicznej wiadomości raport bieżący na ten temat. Oświadczenie o przestrzeganiu Dobrych Praktyk w 2013 roku zostało opublikowane 27 lutego 2014 roku wraz z raportem rocznym i jest dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem www.cyfrowypolsat.pl/inwestor w sekcji “Ład korporacyjny”.

SPOSÓB DZIAŁANIA I NAJWAŻNIEJSZE KOMPETENCJE WŁADZ CYFROWEGO POLSATU

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie (WZ) jest naczelnym organem Spółki, który stanowi o najważniejszych sprawach dotyczących jej istnienia i działalności. Kompetencje i zasady funkcjonowania WZ są określane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, nasz Statut oraz Regulamin WZ. Do kompetencji WZ należą m.in. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za rok ubiegły, decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, wybieranie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, zmiana Statutu Spółki, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, połączenie lub przekształcenie Spółki, rozwiązanie lub likwidacja Spółki, emisja obligacji oraz inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne WZ odbywa się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrachunkowego, a nadzwyczajne jest zwoływane w przypadkach określonych w Statucie lub gdy uprawnione osoby uznają to za wskazane.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza (RN) sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. należą m.in. powoływanie i ustalanie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta i wyrażanie zgody na warunki istotnych transakcji Spółki z podmiotami powiązanymi. Rada Nadzorcza spotyka się co najmniej raz na kwartał.

Rada Nadzorcza spółki Cyfrowy Polsat S.A. może składać się z 5 do 9 osób (obecnie jest pięciu Członków). Zasady jej działania są szczegółowo uregulowane w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki dwóch Członków może spełniać kryteria niezależnego Członka Rady Nadzorczej, określone w zasadach ładu korporacyjnego zawartych w “Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. Obecnie dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia te wymogi. W ramach Rady Nadzorczej działają Komitety: Audytu oraz ds. Wynagrodzeń.

Skład Komitetu Audytu:

  • Heronim Ruta;
  • Robert Gwiazdowski, Niezależny Członek Rady Nadzorczej;
  • Leszek Reksa, Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń:

  • Zygmunt Solorz-Żak;
  • Heronim Ruta.

Zarząd

Jako organ wykonawczy Grupy Cyfrowy Polsat Zarząd Spółki zobowiązany jest służyć interesom całego przedsiębiorstwa i osiągnięcia trwałego wzrostu wartości firmy. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu oraz innych wewnętrznych przepisów Spółki.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki kolegialnie, natomiast jego Członkowie osobiście zarządzają poszczególnymi obszarami działalności operacyjnej. Posiedzenia Zarządu odbywają się tak często, jak wymaga tego prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej oraz z rocznej pieniężnej premii motywacyjnej przyznawanej przez Radę Nadzorczą. Ponadto Członkowie Zarządu Cyfrowego Polsatu otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zarządczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Obecnie w Zarządzie Cyfrowego Polsatu jedna osoba jest akcjonariuszem Spółki.