Wybierz język

Cyfrowy Polsat na rynku kapitałowym

Celem naszej strategii korporacyjnej jest budowanie trwałej wartości Spółki. Strategię tę wspieramy poprzez regularną i otwartą komunikację ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego.

W celu zapewnienia bieżącego dostępu do informacji uczestniczymy w konferencjach z inwestorami, organizujemy spotkania indywidualne, roadshow zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Ponadto co kwartał, po publikacji wyników, organizujemy cykliczne spotkania z inwestorami i analitykami sell side oraz telekonferencje z przedstawicielami władz Spółki. Oba wydarzenia mają charakter otwarty.

W 2013 roku odbyliśmy w sumie około 180 spotkań z 270 przedstawicielami rynku kapitałowego.

W komunikacji z rynkiem kapitałowym kierujemy się nadrzędną zasadą transparentności i równego dostępu do informacji. Z tego też powodu wdrożyliśmy zasadę ograniczenia komunikacji przed publikacją wyników finansowych. W myśl tej zasady przedstawiciele Spółki nie prowadzą rozmów i nie uczestniczą w spotkaniach z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników kwartalnych. Ma ona na celu zwiększenie przejrzystości i zapewnienie równego dostępu do informacji o Spółce przed publikacją wyników finansowych.

Ponadto w naszej komunikacji korzystamy z takich narzędzi, jak dedykowana inwestorom strona internetowa (www.cyfrowypolsat.pl/inwestor), newslettery elektroniczne, cykliczne biuletyny informacyjne na temat zarówno bieżących wydarzeń w Spółce, jak i branży (przegląd prasy), a także z przypomnieniem o najważniejszych wydarzeniach w Spółce.

PODSTAWOWE DANE O AKCJACH W OBROCIE GIEŁDOWYM

Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Data pierwszego notowania 6 maja 2008 r.
Składowa indeksów WIG, WIG30, WIG MEDIA
Rynek Podstawowy
System notowań Ciągły
Sektor Media
International Securities Identification Number (ISIN) PLCFRPT00013
GPW CPS
Reuters CYFWF.PK
Bloomberg CPS:PW

Charakterystyka wyemitowanych akcji według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Seria Liczba akcji Rodzaj Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Wartość nominalna / PLN (nie w tysiącach)
A 2.500.000 Imienne uprzywilejowane 5.000.000 100.000,00
B 2.500.000 Imienne uprzywilejowane 5.000.000 100.000,00
C 7.500.000 Imienne uprzywilejowane 15.000.000 300.000,00
D
D
166.917.501
8.082.499
Imienne uprzywilejowane
Zwykłe na okaziciela
333.835.002
8.082.499
6.676.700,04
323.299,96
E 75.000.000 Zwykłe na okaziciela 75.000.000 3.000.000,00
F 5.825.000 Zwykłe na okaziciela 5.825.000 233.000,00
H 80.027.836 Zwykłe na okaziciela 80.027.836 3.201.113,44
Razem 348.352.836 527.770.337 13.934.113,44
 
w tym:
179.417.501
168.935.335
Imienne
W obrocie giełdowym
358.835.002
168.935.335
7.176.700,04
6.757.413,40

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł (nie w tysiącach) i składa się z 348.352.836 akcji. Całkowita liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi obecnie 527.770.337.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Tabela poniżej przedstawia akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A. posiadających – zgodnie z naszą najlepszą wiedzą – co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r. Informacje w tabeli oparte są na informacjach otrzymanych od akcjonariuszy zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz Liczba akcji Udział procentowy w ogólnej liczbie akcji Liczba głosów Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów
Pola Investments Ltd.¹,
w tym:
154.204.296 44,27% 306.709.172* 58,11%*
- akcje imienne uprzywilejowane 152.504.876 43,78% 305.009.752* 57,79%*
- akcje zwykłe na okaziciela 1.699.420 0,49% 1.699.420 0,32%
Sensor Overseas Ltd.²,
w tym:
25.341.272 7,27% 50.382.647 9,55%
- akcje imienne uprzywilejowane 25.041.375 7,19% 50.082.750 9,49%
- akcje zwykłe na okaziciela 299.897 0,09% 299.897 0,06%
Pozostali 168.807.268 48,46% 170.678.518 32,34%
Razem 348.352.836 100,00% 527.770.337 100,00%

¹ Pola Investments Ltd. jest kontrolowana przez fundację rodzinną TiVi Foundation, wobec której podmiotem dominującym jest Zygmunt Solorz-Żak.
² Sensor Overseas Ltd. jest kontrolowana przez Heronima Rutę.
* W dniu 12 lutego 2013 roku Spółka została poinformowana, iż spółka Pola Investments Ltd. (“Pola”) otrzymała w dniu 7 lutego 2013 roku od spółki Sensor Overseas Ltd. pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu z 20.791.375 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, które stanowią 5,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 41.582.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,88% ogólnej liczby głosów (“Pełnomocnictwo”). Po otrzymaniu pełnomocnictwa Pola posiada i jest uprawniona do wykonywania prawa głosu ze 174.995.671 akcji Spółki, co stanowi 50,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez Pola akcje oraz objęte pełnomocnictwem uprawniają łącznie do 348.291.922 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet składa się z:
a) 173.296.251 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 49,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 346.592.502 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz
b) 1.699.420 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.699.420 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

KURS AKCJI CYFROWEGO POLSATU W 2013 ROKU

(rebazowany; 100 = zamknięcie sesji 28 grudnia 2012 roku)
wykres_big_1a

KURS AKCJI CYFROWEGO POLSATU OD DEBIUTU NA GPW W MAJU 2008 ROKU DO KOŃCA 2013 ROKU NA TLE INDEKSÓW GIEŁDOWYCH

(rebazowany; 100 = zamknięcie sesji 6 maja 2008 roku)
wykres_big_2a

CENA AKCJI CYFROWEGO POLSATU OD DEBIUTU NA GPW (PLN)

wykres_big_3

¹ Kurs z dnia 17.10.2013 roku.
² Kurs z dnia: 15-16.07.2008, 12.03.2009 roku.
³ W dniu 20 kwietnia 2011 roku Spółka wyemitowała 80.027.836 akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda. W dniu 30 maja 2011 roku akcje te zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCFRPT00013 oraz zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w dniu 30 maja 2011 roku zgodnie z uchwałą 666/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisja akcji serii H posłużyła jako jedno ze źródeł finansowania transakcji nabycia Telewizji Polsat. Wszystkie wyemitowane akcje serii H zostały objęte przez akcjonariuszy Telewizji Polsat.

AKCJE CYFROWEGO POLSATU NA GIEŁDZIE W 2013 ROKU

2013 2012
Cena akcji na koniec roku PLN 19,80 16,41
Najwyższa cena w roku PLN 24,50 17,10
Najniższa cena w roku PLN 15,50 12,70
Średnia cena w okresie PLN 19,28 14,29
Średnia dzienna wartość obrotów tys. PLN 6.694 3.434
Średni dzienny wolumen obrotów sztuk 347.301 240.021
Liczba akcji na koniec roku sztuk 348.352.836 348.352.836
Liczba akcji w obrocie giełdowym sztuk 168.935.335 168.935.335
Kapitalizacja na koniec roku tys. PLN 6.897.386 5.716.470

KAPITALIZACJA CYFROWEGO POLSATU OD DEBIUTU NA GPW (PLN)

Cyfrowy Polsat pod względem kapitalizacji – która na koniec 2013 roku wyniosła 6,9 mld zł – jest największą spółką mediową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

slupki_1

BIURA MAKLERSKIE ANALIZUJĄCE SPÓŁKĘ

Lokalne

 • Dom Inwestycyjny Investors S.A.
 • Dom Maklerski BDM S.A.
 • Dom Maklerski IDM S.A.
 • Dom Maklerski mBanku S.A.
 • Trigon Dom Maklerski S.A.
Zagraniczne

 • Banco Espírito Santo de Investimento S.A.
 • Deutsche Bank Securities S.A.
 • ERSTE Group Research
 • ING Securities S.A.
 • Raiffeisen Centrobank AG
 • Société Générale
 • UBS Investment Bank
 • UniCredit CAIB Poland S.A.
 • Wood & Company Financial Services a.s.

STRUKTURA REKOMENDACJI NA DZIEŃ 8 KWIETNIA 2014 ROKU

 • Kupuj (4 rekomendacje) 31%
 • Neutralnie (2 rekomendacje) 15%
 • Trzymaj (7 rekomendacji) 54%

CENA DOCELOWA NA 13 LUTEGO 2014 ROKU (PLN)

Minimalna 19.60
Maksymalna 25.50
Średnia 22.27

POLITYKA DYWIDENDY

Zgodnie z polityką dywidendy przyjętą przez Zarząd w dniu 22 stycznia 2014 roku Spółka zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy. Rekomendując podział zysku Spółki za dany rok obrotowy objęty nową polityką dywidendy, Zarząd będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% jednostkowego zysku netto Spółki, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x.

Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, Zarząd będzie również brał pod uwagę kwotę osiągniętego przez Spółkę jednostkowego zysku netto, sytuację finansową Grupy, istniejące zobowiązania (w tym ewentualne ograniczenia wynikające z umów dotyczących finansowania i zadłużenia Spółki oraz jednostek z Grupy Cyfrowy Polsat), możliwość dysponowania kapitałami rezerwowymi, dokonywane przez Zarząd i Radę Nadzorczą, oceny perspektyw Spółki i jej Grupy w określonej sytuacji rynkowej, jak również konieczność wydatkowania środków w związku z realizacją nadrzędnego celu Spółki i jej Grupy, jakim jest stały rozwój, w szczególności poprzez akwizycje oraz podejmowanie nowych projektów. Zgodnie z uchwałą Zarządu nowa polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie, począwszy od jednostkowego zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

W związku ze złożeniem przez akcjonariusza Spółki podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 stycznia 2014 roku projektu uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych, której postanowienia przewidują podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez Spółkę dywidendy za rok 2013 bądź zaliczki na poczet dywidendy za rok 2014 w wysokości nie mniejszej niż 100 mln zł (nie w tysiącach) jako warunek zamknięcia transakcji nabycia udziałów w spółce Metelem Holding Company Ltd., biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową Spółki, Zarząd ocenił, że wypłata dywidendy bądź zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 100 mln zł (nie w tysiącach) nie będzie stanowić istotnego zagrożenia dla sytuacji finansowej Spółki bądź jej ówczesnych planów. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu powyższa ocena opierała się na analizie ówczesnej sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych Spółki przy uwzględnieniu podanych do publicznej wiadomości skonsolidowanych wyników finansowych Grupy za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku, jak również dostępnych Zarządowi wstępnych danych dotyczących zrealizowanych przez Grupę wyników w czwartym kwartale 2013 roku.

Przedstawienie przez Zarząd powyższego stanowiska wynikało z faktu, że podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy stanowi warunek zamknięcia transakcji nabycia udziałów w spółce Metelem Holding Company Ltd., którą Zarząd uważa za kluczową dla rozwoju Spółki oraz skuteczniejszego konkurowania na rynku. W ocenie Zarządu realizacja tej transakcji pozwoli zwiększyć efektywność działań Spółki i budować wartość dla akcjonariuszy, dlatego Zarząd zadeklarował podjęcie wszelkich koniecznych działań niezbędnych do spełnienia warunków realizacji transakcji, przewidzianych w uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku, zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku w kwocie 529,8 mln zł (nie w tysiącach) w całości przeznaczono na kapitał zapasowy.

HISTORIA PODZIAŁU ZYSKU

slupki_21

1 Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2011 roku podjętą na podstawie rekomendacji Zarządu, która została uzasadniona potrzebą przyszłej obsługi zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na zakup 100% akcji spółki Telewizja Polsat.
2 Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 roku podjętą na podstawie rekomendacji Zarządu, która została uzasadniona potrzebą obsługi zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na zakup 100% akcji spółki Telewizja Polsat.
3 Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2013 roku.