- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2013.cyfrowypolsat.pl -

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

Kapitał zakładowy Nadwyżka
wartości
emisyjnej
akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej
Pozostałe
kapitały
Zyski za-
trzymane*
Kapitał
przypadający
na
akcjonariuszy
Jednostki
Dominującej
Udziały niekon-
trolujące
Kapitał
własny
razem
Stan na
1 stycznia 2013
13.934 1.295.103 (16.327) 1.175.693 2.468.403 - 2.468.403
Nabycie kontrolujących
udziałów w jednostce
zależnej
- - - - - 2 2
Zysk całkowity - - 7.363 525.445 532.808 - 532.808
Wycena
instrumentów
zabezpieczających
(nota 29)
- - 11.667 - 11.667 - 11.667
Różnice kursowe - - (4.304) - (4.304) - (4.304)
Zysk netto za okres - - - 525.445 525.445 - 525.445
Stan na
31 grudnia 2013
13.934 1.295.103 (8.964) 1.701.138 3.001.211 2 3.001.213

* Obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 Kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są zobowiązane przelewać 8% zysku za rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał niepodlegający dystrybucji wynosił 4.645 zł.


Artykuł wydrukowany ze strony Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2013.cyfrowypolsat.pl

Link do artykułu: http://www.raportroczny2013.cyfrowypolsat.pl/sprawozdanie_finansowe/skonsolidowane-zestawienie-zmian-w-kapitale-wlasnym-za-rok-obrotowy-zakonczony-31-grudnia-2013/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.