Wybierz język

Najważniejsze liczby

(w tys. PLN) 2013 2012 Zmiana / %
Wybrane dane
Przychody ze sprzedaży 2.910.759 2.778.215 4,8%
EBITDA 1.046.269 1.032.245 1,4%
Marża EBITDA 35,9% 37,2% -3,3%
Zysk z działalności operacyjnej 789.853 789.179 0,1%
Zysk netto 525.445 598.298 -12,2%
Wydatki inwestycyjne* 122.886 91.177 34,8%
Wydatki inwestycyjne jako % przychodów 4,2% 3,3% 0,9 p.p.
Średnie zatrudnienie 1.472 1.454 1,2%
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 802.659 781.367 2,7%
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133.837) (133.431) 0,3%
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (596.464) (653.347) -8,7%
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 72.358 (5.411) -

* Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym abonentom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

2013 2012 Zmiana / %
Dane giełdowe
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w tysiącach) 1,51 1,72 -12,1%
Cena akcji na koniec okresu (PLN) 19,80 16,41 20,7%
Liczba akcji na koniec okresu 348.352.836 348.352.836 0,0%
Liczba akcji w obrocie giełdowym 168.935.335 168.935.335 0,0%
Kapitalizacja na koniec okresu (tys. PLN) 6.897.386 5.716.470 20,7%
KPI
Segment usług świadczonych klientom indywidualnym
Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec okresu 3.535.045 3.566.144 -0,9%
Wskaźnik odpływu abonentów (churn) 9,5% 8,6% 0,9 p.p.
Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU) (PLN) 40,50 39,30 3,1%
Liczba użytkowników telefonii komórkowej na koniec okresu 131.626 144.887 -9,2%
Liczba użytkowników dostępu do Internetu na koniec okresu 234.625 150.199 56,2%
Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
Udział w oglądalności Grupy Telewizji Polsat 21,1% 20,5% 2,9%
Udział oglądalności kanału głównego 13,5% 15,7% -14,0%
Udział oglądalności kanałów tematycznych 7,6% 4,8% 58,0%
Udział w rynku reklamy telewizyjnej 24,1% 23,2% 4,1%